2. Organisasjon

2.1 Klubbinformasjon
2.2 Organisasjonskart
2.3 Klubbroller
2.4 Klubbens lover og vedtekter
2.5 Styrets oppgaver
2.6 Lederkompetanse
2.7 Kvalitetsklubbansvarlig
2.8 FIKS-ansvarlig
2.9 Fair Play-ansvarlig
2.10 Politiattestansvarlig
2.11 Økonomiplan

2.1 KLUBBINFORMASJON

Organisasjonsnummer982 605 172
Navn/FirmaBrønnøysund IL Fotball
Stiftet1. september 1917
PostadressePostboks 507, 8901 Brønnøysund
E-postpost@bilfotball.no
Nettadressebilfotball.no
Kontonummer4509 20 20413

2.2 ORGANISASJONSKART

2.3 KLUBBROLLER

Trykk her for å se klubbens ansvarspersoner i de ulike rollene.

2.4 KLUBBENS LOVER OG VEDTEKTER

Trykk her for å se/laste ned idrettslagets lover (*.pdf)

2.5 STYRETS OPPGAVER

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

LOVPÅLAGTE OPPGAVER FOR STYRET:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at BIL fotball har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere BIL fotball utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

ANDRE VIKTIGE OPPGAVER:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at klubbens retningslinjer blir fulgt
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka
 • Ta vare på alle viktige dokumenter
 • Post, søknader, referater etc. må tas vare på for at det skal være mulig å gå tilbake og se på hva som er gjort tidligere.
 • Gi informasjon til medlemmene
 • Skrive referat fra styremøtene. Slik kan vanlige medlemmer se hva BIL fotball jobber med og styret huske hva de har bestemt.

FORDELING AV OPPGAVER BLANT STYRETS MEDLEMMER

Ansvarsoppgaver knyttet til ulike styreroller kan delegeres videre.

Leder

 • Kaller inn til styremøtene, forbereder sakene og leder møtene
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Fordeler oppgavene mellom styremedlemmene
 • Følger opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute
 • Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i idrettslaget
 • Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

Nestleder

 • Er stedfortreder for lederen
 • FIKS-ansvarlig
 • «Poteten» i styret – kan gjøre det meste

Sekretær (kan deles på innad i styret)

 • Skal skrive referat fra møtene
 • Ansvarlig for å skrive søknader
 • Skriver årsmelding i samarbeid med leder
 • Ansvarlig for innkommende e-post
 • Holder orden på medlemsregisteret

Økonomiansvarlig

 • Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes.
 • Ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger (kan delegeres). Ekstern regnskapsfører fører regnskap.
 • Lager forslag til budsjett sammen med styret
 • Presenterer økonomiens status på hvert styremøte
 • Tar vare på alle kvitteringer og arkiverer dem på en god måte

Styremedlem

 • Ett medlem skal utvnevnes til «Fair Play»-ansvarlig
 • Ett medlem skal utnevnes til kioskansvarlig
 • Ett medlem skal utnevnes til rekrutteringsansvarlig (kan delegeres til ekstern person)
 • Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for gjennomføring av arrangementer
 • Kontaktperson for medlemmene
 • Hjelper øvrige styremedlemmer hvis nødvendig

Styrets arbeid

 • Det skal minimum holdes 4 styremøter i året
 • Møtene holdes i klubbhuset eller kafeen i Torghatten Arena

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende egen stemme.

2.6 LEDERKOMPETANSE

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere.

Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.

NFFs lederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Her er flere års erfaring samlet og framstilt for ledelsen i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en mer interessant arbeidshverdag for den frivillige med økt forståelse for lederrollene.

I BIL fotball bør alle i styret ha minimum leder 1-kurset. Vi skal legge til rette for at medlemmer som ikke har, eller ønsker å videreutdanne seg, får muligheten til det.

Les mer om lederkursene.

2.7 KVALITETSKLUBBANSVARLIG

BIL fotball ønsker å bli og forbli en kvalitetsklubb. Derfor skal klubben alltid ha en kvalitetsklubbansvarlig.

ANSVARSOMRÅDER:

 1. Sikre klubbens fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til kvalitetsklubbkonseptet.
 2. Sikre gode rutiner for oppfølging av konseptet, slik at klubben etterlever malene, planene og driver aktivitet med kvalitet.

KVALITETSKLUBBANSVARLIG SKAL:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i system med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt.
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

ÅRSHJUL FOR KVALITETSKLUBBANSVARLIG:

 • Mars: Gjennomgang av nettsider og relevante dokumenter for evt. oppdatering i etterkant av årsmøtet.
 • September: Forslag til revidering fremlegges styret
 • Januar: Kvalitetssikre forslag til endring
 • Gjennom året: Sikre at årshjul for styret følges opp på styremøter

Trykk her for å se hvem som er klubbens kvalitetsklubbansvarlig.

2.8 FIKS-ANSVARLIG

FIKS står for «Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem» og eies av NFF. Alle utøvere, trenere og andre tillitsvalgte med dedikerte roller og oppgaver i fotballgruppen skal registreres inn her.

Alle trenere fra 12-årslag og oppover benytter systemet aktivt med å registrere kamptropper.

FIKS-ANSVARLIG SKAL:

 • Sørge for at alle spillere er registrert i FIKS
 • Registrere alle nyinnmeldte spillere
 • Kvalitetssikre at spillere som slutter settes som inaktiv
 • Administrere overganger i FIKS
 • Registrere alle tillitsvalgte med dedikerte nødvendige roller/oppgaver
 • Oppdatere baneinformasjonen i samarbeid med kretsen
 • Gi brukertilgang til de som behøver det
 • Sørge for å holde seg oppdatert i FIKS om endringer som skjer
 • Melde på lag til serier og evt. NM-Cup
 • Sikre at nødvendig banesperre, at nok lag er påmeldt og eventuelle anti-lag er gjort riktig
 • Gi nøvendig opplæring til trenere i bruk av systemet (legge inn kamptropp, etc.)

Trykk her for å se hvem som er klubbens FIKS-ansvarlig.

2.9 FAIR PLAY-ANSVARLIG

Fair Play-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere dette i alle BILs lag i samarbeid med trenere og lagledere.

Dette gjøres gjennom et eget punkt på trenerforumet i klubben og etter behov.

Fair Play-ansvarlig delegeres i utgangspunktet innad i styret.

OPPGAVER

 • Informere om klubbens verdigrunnlag (filosofi) på årets første trenerforum og i dialog med lagene etter behov
 • Påser at kampvertordningen gjennomføres og fungerer tilfredsstillende hos alle lag
 • Påse at det bestilles, henges opp og deles ut Fair Play-materiale til klubbens lag

Trykk her for å se hvem som er klubbens Fair Play-ansvarlig.

2.10 POLITIATTESTANSVARLIG

I BIL Fotball skal alle med oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremskaffe gyldig politiattest.

Les mer og se fremgangsmåte.

Oppgaver politiattestansvarlig

 • Søke informasjon fra klubben (SU-leder eller FIKS-ansvarlig) om behov for politiattest
 • Oppgaven for politiattestansvarlig blir da å innhente fullt navn, fødselsdato og e-postadresse fra vedkommende
 • Politiattestansvarlig i BIL fotball orienterer politiattestansvarlig i klubb om behov for innhenting av politiattest
 • Orienteringen skal inneholde navn, fødselsdato og e-postadresse
 • Bekreftelsesformular sendes ut av klubbens politiattestansvarlig til søker
 • Søker må vise attest til politiattesansvarlig i klubben.
 • Ved anmerkning i attest skal dette varsles styret i BIL fotball/idrettslaget

2.11 ØKONOMIPLAN

Se klubbens økonomiplan her.