3. Aktivitet

3.1 Årshjul
3.2 Sportslig utvalg
3.3 Trenerkompetanse
3.4 Trenerveileder
3.5 Dommerutvikling
3.6 Rekrutteringsplan

3.1 ÅRSHJUL

Trykk her for å se klubbens årshjul

3.2 SPORTSLIG UTVALG

Formålet med Sportslig Utvalg er å ivareta klubbens sportslige retningslinjer, sportsplanen og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Sportslig utvalg skal ha en motiverende funksjon i klubben.

Sportslig Utvalg rapporterer til hovedstyret i BIL fotball og skal ha en representant på styremøtene (i utgangspunktet SU-leder).

Vi ønsker (men stiller ingen krav om) at alle i SU har gjennomført Fotballederkurs 2, der sportslig ledelse er en av kursmodulene. Leder i SU skal også deltar på møteplasser i regi av krets så langt dette er mulig.

MANDATER/OPPGAVER

 • Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål
 • Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan
 • Håndtere avvik fra sportsplanen. Eventuelle avvik skal rapporteres fotballstyret
 • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan
 • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering
 • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien i samarbeid med FIKS-ansvarlig
 • Overordnet ansvar for normering av spillere til landslagsskoletiltak og ekstern hospitering
 • Ansvar for gjennomføring av minimum tre trenerforum hvert år (før, midtveis og etter en sesong)
 • Rekruttering av trenere
 • Utadrettet kontakt mot andre klubber og trenere i forbindelse med overganger, trenerroller og lignende

Sportslig utvalg har ingen økonomiske fullmakter.

3.3 TRENERKOMPETANSE

Kompetanse hos trenere er en av de viktigste faktorene for at våre utøvere skal oppleve trygghet, mestring og utvikling i klubben. Vi ønsker at alle lag har minst én trener med formell trenerkompetanse.

MINIMUM TRENERKOMPETANSE:

6-8 år: Grasrottreneren 1
9-10 år: Grasrottreneren 1-2
11-12 år: Grasrottreneren 1-3
13-16 år: Grasrottreneren 1-4
17-eldre: Grasrottreneren 1-4

Sportslig utvalg skal sørge for at trenere som ikke oppfyller kravene får mulighet til å ta nødvendig kurs. Dette gjelder også trenere som ønsker å videreutvikle seg.

3.4 TRENERVEILEDER

Trenerveileder er ansvarlig for oppfølging og utvikling av klubbens trenere på feltet, i trening og i kamp. Trenerveileder skal være «trenernes trener» og bidra til å sikre at treninger og kamper gjennomføres i tråd med klubbens verdigrunnlag og sportsplan.

OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER:

 • Være trenernes samtalepartner og støttespiller ved å være tilgjengelig og synlig på feltet for alle klubbens trenere
 • Veilede og følge opp trenerne med utgangspunkt i klubbens sportsplan
 • Bistå Sportslig utvalg (SU) i gjennomføring av Trenerforum og evaluering av sportsplan
 • Bistå SU i rekruttering av trenere og hjelpe til å sette sammen nye trenerteam foran hver sesong
 • Kartlegge trenerkompetanse og motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning i henhold til klubbens minimumskrav
 • Delta på relevante samlinger og kurs i regi av NFF/NFF Nordland

Trenerveileder bør være medlem av sportslig utvalg og rapporterer også dit. Ved flere trenerveiledere i klubben skal en av trenerveilederne fungere som teamleder for de øvrige.

Trenerveilederen må minimum ha fullført Grasrottreneren, men gjerne UEFA B-lisens og/eller NFFs Trenerveilederutdanning.

Se her hvem som er nåværende trenerveileder(e).

3.5 DOMMERUTVIKLING

Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles.  I BIL fotball er dommere en sidestilt utøver med spilleren, og klubben skal rekruttere og motivere for å ha flest mulige, og best mulige, dommere.

Dommeransvarlig har ansvar for klubbens dommere, og rapporterer til sportslig utvalg.

OPPGAVER

 • Være kontaktperson/veileder for klubbens dommere
 • Arbeide for å rekruttere dommere i klubben og å følge opp disse
 • Legge til rette for at potensielle dommere får tatt rekrutteringsdommerkurs i samarbeid med NFF Nordland
 • Bistå med å skaffe dommere til klubbens cuper
 • Bistå med dommere til kamper i 5-er- og 7-erfotball
 • Delta på trenerforum før sesongstart for å informere om eventuelle regelendringer
 • Arrangere et «kickoff» med dommerne i forbindelse med ny sesong med fagstoff, god mat, etc.
 • Sørger for at dommerne til enhver tid har nødvendig bekledning
 • Alle nyutdannede dommere settes opp på dugnadsdømming i forbindelse med BIL Cup i mars

Se her hvem som er dommerkontakt i klubben.

3.6 REKRUTTERINGSPLAN

Rekrutteringsarbeidet for BIL Fotball er veldig viktig. For å unngå at årganger faller bort, er det viktig å sikre kontinuitet i dette arbeidet.

BIL Fotball har flere tilbud og rekrutteringstiltak man ønsker å jobbe med for å skape et tilbud og aktivitet for barn og unge.

FOR Å LYKKES, ER DET VIKTIG Å HA TETT SAMARBEID MED:

 • Brønnøysund Idrettsskole/allidrett
 • Rekrutteringsansvarlig/SU må også skaffe seg oversikt over andre idretter, slik at dette ikke krasjer med fotball sine oppstartsplaner.

I tillegg kan det også være naturlig å søke oppstartssamarbeid med tilknyttede klubber som Tjalg og Sport Torghatten. Dette vil vurderes i god tid før man starter opp med lagene. Et møte før nyttår vil være naturlig å gjennomføre. 

TILTAK OG TILBUD

BIL Fotball ønsker at alle som skal spille fotball skal få mulighet til det. Denne planen beskriver hvordan vi rekrutterer nye årskull med spillere, hvordan spillerne blir ønsket velkommen, og gitt et likeverdig tilbud.

ANSVARLIG FOR TILTAKENE

Rekrutteringsansvarlig/jentefotballansvarlig

OPPSTARTSTRENINGER

Vi arrangerer oppstartstreninger for jenter og gutter med oppstart i februar for de som går i 1 klasse. BIL Fotball vil da kjøre 4 treninger som en oppstart. Etter disse 4 øktene skal treninger kjøres av foreldre. Spillere fra BIL G19/J19 skal bistå de 4 første øktene.

OBS: Det er ikke klarert at vi får starte opp med fotball allerede fra første klasse ennå. Dette skal opp og må godkjennes av idrettslaget før det er gjennomførbart.

HVORDAN NÅ UT TIL ALLE

Det er viktig å klare å nå ut til så mange som mulig. Det må tidlige kobles på samarbeids med skole, SFO og idrettsskole/allidrett. Informasjonskampanje via Facebook egen nettside osv må gjennomføres i god tid før oppstart.

FORELDREMØTE

Samtidig med første oppstartstrening vil det også kjøres et foreldremøte der klubben informerer foreldre om BIL Fotball. For å legge til rette for et godt tilbud for barna er foreldrerekruttering også helt avgjørende og en viktig del av oppstartsmøtet. Foreldrene må rekrutteres inn i roller rundt lagene. Sportslig leder og rekrutteringsansvarlig kjører møtet med foreldre

BIL CUP

Arrangeres i slutten av mars, her ønsker vi at alle nye lag både J6/7 og G6/7 deltar med sine lag i 3er fotball

ALLE JENTAN/GUTTAN

Målet er å rekruttere nye jenter/gutter som ikke spiller organisert fotball i dag for å forsterke eksisterende miljø, eller skape helt nye lag. Med andre ord, prosjektet er ment å forsterke alle klubbene på Sør-Helgeland med forhåpentligvis nye jenter/gutter og nye jentelag/guttelag ute i alle klubbene. Alle jentan/gutter er en 3er cup kun for jenter/gutter, og arrangeres for alle i 1-4 klasse.

TINE FOTBALLSKOLE

Fotballskole som arrangeres i juni for spillere i alderen 6-12 år.

MÅLTALL

Klubben har følgende måltall for rekruttering:

 • Ha 60 % av alle gutter i klubbens nedslagsfelt (BBU) med på G6 og G7
 • Ha 60 % av alle jenter i klubbens nedslagsfelt (BBU) med på J6 og J7

FORTLØPENDE OPPFØLGING

For å lykkes med oppstarten både for spillere og nye trenere, er det viktig med god oppfølging.

Trenerveileder i klubb + rekrutteringsansvarlig skal følge opp nystartede lag det første året. De skal være en støtte knyttet til gjennomføring av seriespill, skaffe treningstider og veilede trenere. Det er naturlig at man er tilstede på trening og kamper, samt arrangere et evalueringsmøte før sommerferien + etter høstsesongen.

Man trenger ikke forkunnskaper for å være trener for barnelag, men må så fort det lar seg gjøre gjennomføre NFFs trenerkurs. I første omgang er det barnefotballkurset man bør ha. Vi oppmuntrer alle våre trenere å ta alle 4 delene i Grasrottrenerutdanningen.

Se her hvem som rekrutteringsansvarlig.