3. Aktivitet

3.1 Årshjul
3.2 Sportslig utvalg
3.3 Trenerkompetanse
3.4 Trenerveileder
3.5 Dommeransvarlig/-utvikling
3.6 Rekrutterings- og oppstartsansvarlig

3.1 ÅRSHJUL

LEGG INN ÅRSHJUL

3.2 SPORTSLIG UTVALG

Sportslig utvalg (SU) har ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben. En tydelig sportslig ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet, samt sikre implementering av sportsplan og revidering av den.

En fra sportslig utvalg skal være styremedlem i fotballgruppen (helst sportslig leder).

Vi ønsker (men stiller ingen krav om) at alle i SU har gjennomført Fotballederkurs 2, der sportslig ledelse er en av kursmodulene. Leder i SU skal også deltar på møteplasser i regi av krets så langt dette er mulig.

OPPGAVER

 • Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan
 • Håndtere avvik fra sportsplanen. Eventuelle avvik skal rapporteres fotballstyret
 • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan
 • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering
 • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien i samarbeid med FIKS-ansvarlig
 • Overordnet ansvar for normering av spillere til landslagsskoletiltak og ekstern hospitering
 • Ansvar for gjennomføring av minimum tre trenerforum hvert år (før, midtveis og etter en sesong)
 • Rekruttering av trenere
 • Utadrettet kontakt mot andre klubber og trenere i forbindelse med overganger, trenerroller og lignende
 • Velge en Fair Play-ansvarlig, eller fordele oppgavene knyttet til denne rollen.

Sportslig utvalg har ingen økonomiske fullmakter.

3.3 TRENERKOMPETANSE

Kompetanse hos trenere er en av de viktigste faktorene for at våre utøvere skal oppleve trygghet, mestring og utvikling i klubben. Vi ønsker at alle lag har trener med formell trenerkompetanse.

MINIMUM TRENERKOMPETANSE:

6-8 år: Grasrottreneren 1
9-10 år: Grasrottreneren 1 og 2
11-12 år: Grasrottreneren 1, 2 og 3
13-16 år: Hele Grasrottrenerkurset
17-eldre: Hele Grasrottrenerkurset – anbefalt UEFA B

Sportslig utvalg skal sørge for at trenere som ikke oppfyller kravene får mulighet til å ta nødvendig kurs. Dette gjelder også trenere som ønsker å videreutvikle seg.

3.4 TRENERVEILEDER

Trenerveileder er ansvarlig for oppfølging og utvikling av klubbens trenere på feltet, i trening og i kamp. Trenerveileder skal være «trenernes trener» og bidra til å sikre at treninger og kamper gjennomføres i tråd med klubbens verdigrunnlag og sportsplan.

OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER:

 • Være trenernes samtalepartner og støttespiller ved å være tilgjengelig og synlig på feltet for alle klubbens trenere
 • Veilede og følge opp trenerne med utgangspunkt i klubbens sportsplan
 • Bistå Sportslig utvalg (SU) i gjennomføring av Trenerforum og evaluering av sportsplan
 • Bistå SU i rekruttering av trenere og hjelpe til å sette sammen nye trenerteam foran hver sesong
 • Kartlegge trenerkompetanse og motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning i henhold til klubbens minimumskrav
 • Delta på relevante samlinger og kurs i regi av NFF/NFF Nordland

Trenerveileder bør være medlem av sportslig utvalg og rapporterer også dit. Ved flere trenerveiledere i klubben skal en av trenerveilederne fungere som teamleder for de øvrige.

Trenerveilederen må minimum ha fullført Grasrottreneren, men gjerne UEFA B-lisens og/eller NFFs Trenerveilederutdanning.

Se her hvem som er nåværende trenerveileder(e).

3.5 DOMMERANSVARLIG/-UTVIKLING

Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles.  I BIL fotball er dommere en sidestilt utøver med spilleren, og klubben skal rekruttere og motivere for å ha flest mulige, og best mulige, dommere.

Dommeransvarlig har ansvar for klubbens dommere, og rapporterer til sportslig utvalg.

OPPGAVER

 • Være kontaktperson/veileder for klubbens dommere
 • Arbeide for å rekruttere dommere i klubben og å følge opp disse
 • Legge til rette for at potensielle dommere får tatt rekrutteringsdommerkurs i samarbeid med NFF Nordland
 • Bistå med å skaffe dommere til klubbens cuper
 • Bistå med dommere til kamper i 5-er- og 7-erfotball
 • Delta på trenerforum før sesongstart for å informere om eventuelle regelendringer
 • Arrangere et «kickoff» med dommerne i forbindelse med ny sesong med fagstoff, god mat, etc.

Se her hvem som er dommerkontakt i klubben.

3.6 REKRUTTERINGS- OG OPPSTARTSANSVARLIG

Delegert oppgave – ikke mottatt.