6. Uønskede hendelser

6.1 Seksuell trakassering/overgrep
6.2 Alvorlige hendelser
6.3 NFFs åpne varlingskanal for uønskede hendelser

6.1 SEKSUELL TRAKASSERING/OVERGREP

VARSLINGSRUTINER MOT SEKSUELL TRAKASSERING

Varslingsrutinene i BIL bygger på Norges idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

DER STÅR DET:

«Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

RUTINER FOR VARSLING I BIL FOTBALL:

 • BIL skal ta alle meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering alvorlig.
 • Meldinger om seksuell trakassering og overgrep skal straks håndteres av styret i fotballgruppen/idrettslaget
 • Trenere eller andre i støtteapparatet i BIL som blir kontaktet av noen eller får kjennskap på annet vis om ei slik sak, skal straks ta dette videre til klubbens styre eller styreleder.
 • Hvis det gjelder overgrep mot en myndig person skal man sterkt oppfordre personen om å selv melde saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet.
 • Om det gjelder overgrep mot en mindreårig skal man informere foresatte, og i samråd med de melde saken til politiet.
 • Dersom man mistenker at den/de foresette selv har utført seksuelle overgrep mot den mindreårige skal man ta kontakt direkte til politiet, eller kontakte barnevernet i kommunen.
 • Det er avgjørende at slike saker blir tatt tak i umiddelbart.
 • I saker som kan være brudd på loven skal man kontakte politi øyeblikket på telefon 112 (akutt) eller 02800.
 • Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge fram saken og spørre de om råd.
 • Idrettslaget skal avklare sin oppfølging av slike saker med politiet, for å ikke ødelegge for politiets etterforsking.
 • I andre saker skal ledelsen håndtere saken så snart som mulig, og senest innen en uke.
 • Det skal oppnevnes saksansvarlige i styret og man skal avtale møte med de involverte.
 • Idrettslaget skal aldri hindre eller råde noen fra å kontakte politiet.
 • Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndtering i idrettslaget.
 • Kontaktinformasjon til idrettskretsene: http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

SAKSGANG I BIL FOTBALL

 • Det er hovedstyret i idrettslaget som håndterer og gjør vedtak i saken.
 • Som i andre saker skal styrets medlemmer vurdere sin habilitet, og dette bør komme fram av relevante protokoller.
 • Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet eller ikke.
 • Dette gjelder både om noen blir dømt i saken, eller om saken ender med frifinnelse eller at saken blir henlagt.
 • Styret bør peke ut to personer i styret, helst en av hvert kjønn, som er saksansvarlige.
 • I mens saken er underlagt politi eller rettssystemet, skal idrettslaget; vurdere om saken skal meldes inn til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte.
 • Be person(er) som har blitt beskyldt for å ha utført seksuell trakassering eller overgrep om å ha en tilbaketrukket rolle til saken er håndtert.
 • Vurdere å hente inn ny(e) politiattest(er).
 • Saker som ikke er politisaker, eller som er ferdig håndtert av politi/rettssystemet, skal følges opp av hovedstyret ved de saksansvarlige.
 • De saksansvarlige bør holde separate møte med de involverte, og vurdere om en skal hente inn annen informasjon. På bakgrunn av dette lager de et saksframlegg til styret. Idrettslaget er oppfordret om å kontakte idrettskretsen for hjelp i slike saker.
 • Kontaktinformasjon til idrettskretsene: http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

6.2 ALVORLIGE HENDELSER

RUTINER VED ALVORLIGE HENDELSER (SKADER, UPASSENDE HENDELSER):

 • Styreleder eller SU skal varsles umiddelbart
 • Hvis skaden eller sykdommen er alvorlig, i den forstand at det kan være snakk om mulighet for varige men, eller hendelsen (f.eks. upassende oppførsel) er alvorlig slik at det kan være aktuelt å varsle politi eller arbeidstilsyn, skal styreleder ta dette videre til hovedlaget
 • Disse vurderer om leder hovedlaget skal varsles straks
 • Ansvarlig trener/leder på feltet skal – straks den akutte situasjonen er avklart – forfatte en kort rapport som gir navn og kontaktdata på skadede/fornærmede og navn på alle som var til stede og observerte noe av interesse. Rapporten skal gi en beskrivelse av hendelsesforløpet, og sendes styreleder på e-post. Dette gjelder alle tilfeller, også de «mindre alvorlige».
 • Ved tvil skal relevant offentlig myndighet (ambulanse, politi, arbeidstilsyn) alltid varsles. Usikkerhet om dette avklares med styreleder. Ingen andre enn styreleder fotball eller styreleder hovedlag uttaler seg til media
 • Kontakt med evt. pårørende etter den umiddelbare varslingen skal koordineres med styreleder fotball

6.3 NORGES FOTBALLFORBUNDS ÅPNE VARSLINGSKANAL FOR UØNSKEDE HENDELSER

NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle.

Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet. Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene. Du kan velge å være anonym.

Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om NFF har svart deg og om de har noen flere spørsmål til saken. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå.

Trykk her for å komme til skjema