Referat styremøte 16. april 2012

Styremøte den 16. april

Saksliste

  1. Konstituering styret
  2. Presentasjon av administrativ ressurs, arbeidsbeskrivelse, oppgaver ift Klubbmål og visjoner
  3. Status hall
  4. Status Torghattmessen
  5. Status økonomi – sammenslåing ungdom/senior
  6. Oppstart sponsorer 2012
  7. Ny organisering. Fellesmøte/supplerende valg
  8. Status sportslig virksomhet, påmeldinger av lag med mer
  9. Dugnad
  10. Evt.

1. Konstituering av styret.

Konstituert.

2. Presentasjon av administrativ ressurs, arbeidsbeskrivelse, oppgaver ift Klubbmål og visjoner

12 mnd avtale med firma Jack Moe AS og Torstein Moe. Skal jobbe med omdømme, uniformere klubben, praktiske oppgaver som skal avlaste styret, sponsorer og lignende. Administrativ ressurs for klubben.

3. Fotballhall status

Levering av elementer i slutten av mai, gresset må bestilles i disse dager pga leveringstid, planen er at gresset skal legges i juni. Det jobbes hard for å få hallen klar til høst/vinter sesongen. Dato for oppsett av grunnmur må avklares.

4. Torghattmessen

I rute.

5. Økonomisk status

I rute

6. Sponsorer 2012

Økonomigruppen vil starte arbeidet med å innhente sponsorer for 2012 sesongen. Kontraktene vil bli levert og signert.

7. Ny organisering

Styret består av: Ole Inge Jenssen (leder), Jacob Horn (nest leder), Knut Vongraven (kasserer), Renate Mathisen (referent), Bertil Storvik (medlem), Trude Nergård (medlem), Roy Arve Pedersen (medlem). Vara: Sigbjørn Gladsø og Vibeke Karlsen.

Administrativ ressurs: Torstein Moe.

I tillegg er det opprettet diverse undergrupper av styret, som har ulike ansvarsområder. Disse gruppene er: Økonomi utvalg, Sportslig utvalg, Torghattmessen, Arrangements utvalg, Anlegg/drifts utvalg, Buss gruppe, Ressurs gruppe, Sportshall utvalg, Informasjon/program utvalg og Trivsel/miljø utvalg.

8. Status sport

Mangler registrering 8-10 år. Roy Arve følger opp med trenere. Ellers er Bil representert med lag i lillejenter/lillegutt, smågutter, gutte, junior, senior og damelag. I småjenteklassen er det fortsatt samarbeid med Tjalg.

9. Dugnad

Det er utført dugnad på Cubus bygget i tre runder. Samtidig som vi har deltatt på dugnad skole. Muligheter for dugnad på Helgeland Sparebank ett par kvelder.

10. Eventuelt

Bindal og treningsavgift. De spillere som trener hos begge lag, skal betale 1000 kr til Bindal og 1000 kr til Brønnøysund.